За фирмата
Консултации
Служба за трудова медицина
Орган за контрол
Медицински център
Енергийна ефективност
Обучение и изпит за квалификационни групи по електробезопасност
Клиенти
Контакти
Формуляр
АКТУАЛНО!
  Задължителни и препоръчителни дейности съобразно нормативните документи по безопасност и здраве, задължения на Работодателя /2015г./  
  повече информация  
    КОНСУЛТАЦИИ
“Одико-69” ООД има компетентни специалисти и извършва консултации в следните направления:
 
1. Системи за управление
•    Системи за управление на качеството;
•    Системи за управление на безопасни и здравословни условия на труд;
•    Системи за мониторинг на риска
увеличи
 
2. Психологически и социологически консултации и изследвания
•    Психологически изследвания
•    Социологически проучвания
•    Изследвания за нивото на стреса и психофизиологичния статус на личността;
•    Изследвания за психоклимата, сработване и съвместимост на управленски екипи;
•    Личностни диагностики
•    Разрешаване на конфликти и други
3. Фирмен мениджмънт и човешки ресурси
•    Разработване и управление на проекти
•    Разработване на организационни структури
•    Разработване на длъжностни характеристики
•    Диагностика на финансовото състояние на фирмите
•    Посредничество при кредитиране
•    Маркетингови проучвания
•    Методики за разработка на бизнес-план
•    Методики за разработка на социално-икономически програми, мисия и визия на фирми
•    Стратегическо развитие на фирми
•    Управление на човешките ресурси
•    Системи за управление на персонала
•    Оценка на трудовото участие и възнаграждение
•    Техники за мотивация на персонала
4. Маргетингови проучвания и иновации
•    Планиране и провеждане на проучванията
•    Иновация на продукти и процеси
•    Интелектуална собственос
•    Хармонизиране със законодателството на ЕС – изисквания и прилагане
•    Добри производствени практики от ЕС
5. Провеждане на обучения, тренинги
•    Обучения и тренинги по мениджмънт на ръководни кадри и специалисти
•    Обучение по безопасност и здраве
•    Обучение и квалификация на изпълнителски кадри
•    Обучение по адапционни и антистресови програми
•    Разработка и управление на проекти
•    Курсове по фирмена култура и етика
•    Разрешаване на казуси от практиката на фирмите
•    Тестове , делови игри, тренинги
 

увеличи
 
Нагоре