ОДИКО-69 ООД
За фирмата
Консултации
Служба за трудова медицина
Орган за контрол
Медицински център
Енергийна ефективност
Обучение и изпит за квалификационни групи по електробезопасност
Клиенти
Контакти
Формуляр
 
    АКТУАЛНИ НОВИНИ и ЗАДАЧИ

Задължителни и препоръчителни дейности съобразно нормативните документи по безопасност и здраве, задължения на Работодателя
2015 г.Януари

 • Провеждане на периодичен инструктаж на работещите.
  Краен срок до 15.01.
 • Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека);
 • Определяне на работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека);
 • Изготвяне на списък с работни места за трудоустрояване (за фирми с персонал над 50 човека). Списъкът се съхранява във фирмата, като копие от нея се предоставя на СТМ. Съгласно новите изменения на Наредбата за трудоустрояване копие от нея не се изпраща до НОИ. Краен срок 31.01.
 • Поименен списък на подлежащите на задължително застраховане за риска “трудова злополука” за съответната година. Краен срок до 31.01.
 • Определяне на работещите, подлежащи на годишно обучение за поддържане на квалификация и/или правоспособност;
 • Изготвяне на годишен анализ за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за предходната година.
 • Изготвяне на годишна програма за осигуряване на безопасност и здраве при работа на база на препоръчителните мероприятия на СТМ и потребностите на фирмата;
 • Изготвяне на годишен план за работа на групата/комитета по условия на труд;
 • Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд.

Февруари - Март
 • Предаване на списък на работни места за хора с увреждания в Агенцията по заетостта. Краен срок до 14.02.
 • Предоставяне на СТМ справки и копия от болнични листове за предходната година за изготвяне на годишен Анализ на временната неработоспособност. Краен срок до 10.02.
 • Начало на кампания за подаване на документи към Инспекция по труда: Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ. Краен срок до 30.04.
 • Определяне на фактори на работната среда и защитни ел. измервания,
  които трябва да се измерят от акредитирана лаборатория съвместно със СТМ.

Април - Юни
 • Провеждане на периодичен инструктаж за второ тримесечие само на работещите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие; Краен срок до 15.04.
 • Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ. Краен срок до 30.04.
 • Провеждане на второто годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;


Юли - Септември

 • Провеждане на периодичен инструктаж за трето тримесечие само на работещите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие; Краен срок до 15.07.
 • Провеждане на периодичен инструктаж за второ полугодие само на работещите, за които периодичният инструктаж се провежда на два пъти годишно; Краен срок до 15.07.
 • Изготвяне и подаване в РЗИ от СТМ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите, на база предоставените болнични листове и справки за трудови злополуки, трудоустроени лица и др. през предходната година. Краен срок до 30.07. Подаване на необходимата информация към СТМ от Работодателя. Краен срок до 10.07.
 • Провеждане на третото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;

Октомври - Декември
 • Провеждане на периодичен инструктаж за четвърто тримесечие само на работещите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие; Краен срок до 15.10.
 • Провеждане на четвъртото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд.
 • Проиграване на плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и плана за действия на личния състав при пожар или авария.
 • Подготовка за изготвяне на годишен анализ на дейността по осигуряване на ЗБУТ и планиране на дейностите за следващата година;


В изпълнение на нормативната база по ЗБУТ, Работодателят трябва да осигури ежегодно

 • Провеждане на периодични медицински прегледи и изследвания на работещите;
 • Организиране и провеждане на контролни измервания на факторите на работната среда и защитни електрически измервания.
 • Контролиране  изправността и годността на пожарогасителната техника.
 • Провеждане на обучение по първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ;
 • Провеждане на обучение на представителите на КУТ по нормативната база и Наредба РД-07-2/2009 г.
 • Провеждане на обучение по пожарна и аварийна безопасност за лицата, включени в екипите за бързо реагиране в предприятията.
 • Периодична проверка на документите на работниците да работят със съоръжения с повишена опасност;
 • Периодична проверка на квалификационната група по електробезопасност на лицата, работещи в ел. уредби и съоръжения;
 
Нагоре  
   Designed by: Web Studio VISTA             Всички права запазени2006 - 2015 ©  Одико-69 ООД