ОДИКО-69 ООД
За фирмата
Консултации
Служба за трудова медицина
Орган за контрол
Медицински център
Енергийна ефективност
Обучение и изпит за квалификационни групи по електробезопасност
Клиенти
Контакти
Формуляр
 
АКТУАЛНО!
  Задължителни и препоръчителни дейности съобразно нормативните документи по безопасност и здраве, задължения на Работодателя /2015г./  
  повече информация  
 
    ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ
    ОПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
Във връзка с чл.20, ал.5 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (ДВ, бр.34/27.04.2004г); чл. 5,ал.5 от устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (ПМС №268/12.11.2009г, обн.ДВ бр. 93/24.11.2009г.) е издаден лиценз на “Одико-69” ООД за обучение и изпити по ПБЗРЕУЕТЦЕМ до и над 1000 V в електрически уредби, утвърден със заповед № РД 16-198/18.02.2010г. от Министъра на МИЕТ.
Заповед
№ РД 16-198 / 18.02.2010г.
 
На основание чл.20, ал. 5 от ПБЗРНУЕТЦТМХС, (ДВ бр.32/ 20.04.2004г.); чл.5, ал.5 от УПМИЕТ (ПМС №268/12.11.2009г, обн. ДВ бр. 93/24.11.2009г.; поправка бр. 95 от 01.12.2009; изм.бр.73 от 17.09.2010г.,; изм. и доп. бр.74 от 21.09.2010г.) “Одико-69” ООД притежава лиценз за обучение и изпит за придобиване на квалификационни групи за работа в неелектричеки уредби, утвърден със заповед № РД 16-78/21.01.2011г. от Министъра  на МИЕТ.
Заповед
№ РД 16-78 / 21.01.2011г.
 
На основание чл.20, ал. 5 от ПБЗРНУЕТЦТМХС, (ДВ бр.32/ 20.04.2004г.); чл.5, ал.5 от УПМИЕТ (ПМС №268/12.11.2009г, обн.ДВ бр. 93/24.11.2009г.;поправка бр. 95 от 01.12.2009; изм.бр.73 от 17.09.2010г.,; изм. и доп. бр.74 от 21.09.2010г.) “Одико-69” ООД притежава лиценз за обучение и изпит за придобиване на квалификационни групи за работа в неелектричеки уредби, утвърден със заповед № РД 16-78/21.01.2011г. от Министъра  на МИЕТ.
 
Обучението на специализираното обучение за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност за персонала на работодателите, както и на отделни специалисти – физически лица е задължително при:
 • Изтекъл срок на удостоверението;
 • при смяна на длъжността;
 • при смяна на работното място;
увеличи
 • при необходимост от потвърждаване и/или повишаване
  на квалификационна група;
 • при новоназначени служители;
 • при нарушение на трудовата дисциплина, аварии, злополуки;

Обучението и изпита се провежда съгласно утвърдена учебна програма от МИЕТ в зависимост от притежаваната квалификационна група на кандидата. От степента и зависи и продължителността на обучението.

Обучението може да бъде проведено и при самите служители при наличие на по-голям брой обучавани лица или в “Одико-69”ООД, гр. Пловдив, бул. “Марица” №100.

Фирмата разполага с оборудван за това обучение кабинет и средства за онагледяване:

 1. Медицински манекен
 2. нагледни материали
 3. специалисти за обучение по оказване на първа долекарска медицинска помощ, представящи теоретични и практически аспекти в нейното приложение.

Подкрепяме Работодателите за усилията им относно защита здравето на техните служители при работа в електрически и неелектрически уредби до и над 1000 V, както и стремежа на Възложителите ни да отговорят на нормативно установените изисквания на Българското законодателство относно осигуряване на безопасност и здраве при работа на техните служители!

 
 
 
 
      
Нагоре  
   Created by: Web Studio VISTA             Всички права запазени 2006 - 2015 ©  Одико-69 ООД