ОДИКО-69 ООД
За фирмата
Консултации
Служба за трудова медицина
Орган за контрол
Медицински център
Енергийна ефективност
Обучение и изпит за квалификационни групи по електробезопасност
Клиенти
Контакти
Формуляр
АКТУАЛНО!
  Задължителни и препоръчителни дейности съобразно нормативните документи по безопасност и здраве, задължения на Работодателя /2015г./  
  повече информация  
    ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

    Във връзка с изпълнението на изискванията на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност, Закона за енергийната ефективност и цялата нормативна база по този проблем, трябва да бъдат приети програми и мероприятия за повишаване енергийната ефективност на сградния фонд.

    На задължително обследване и сертифициране подлежат всички сгради, държавна или общинска собственост, в експлоатация, с обща полезна площ над 1000 кв.м. (чл.16 от ЗЕЕ) и/или енергийни потребители – производители на стоки и услуги, чиито обекти имат годишно потребление на енергия, равно или по-голямо от 3000 МWh(чл.17).

    Обследването за енергийна ефективност има за цел да определи потенциалните възможности за намаляване на разходите за енергия и да предложи енергоспестяващи мерки за това. Сертифицирането цели оценяване и удостоверяване съответствието на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност.

    Сертифициране се извършва както на нови сгради, така и при реконструкция, модернизация, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради. До шест месеца от въвеждане на сградите в експлоатация може да се издава сертификат, ако тe отговарят на съответните изисквания.

    Наред със спестяване на значителни средства за енергийна консумация, в зависимост от типа на издадения сертификат сградите се освобождават от данък сгради за срок от 10 или 5 години, съгласно Закона за местните данъци и такси (чл.24 ал.1).

    Можем да предложим и комплексно изпълнение на целия процес, включващ обследване, сертифициране, саниране на сградите /топлинна изолация, подмяна на прозорци, модернизация на отоплителни и климатични инсталации и т.н/. За целта сме сформирали консорциум с водещи фирми в областта на строителството, производството на изолационни панели, дограми и др.

    Желаещите да се обследват и сертифицират за енергийна ефективност могат да ползват кредити с преференциална лихва, а 20% от сумата по кредита се покрива от предприсъедителни фондове.

    “Одико–69“ ООД е лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност със Сертификат № 15/12.08.2005 год., Удостоверение №17/ 25.08.2005 год. и Удостоверение № 00017 от 2008 год. за обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, и пререгистрирано през месец август 2008 г.

 
Нагоре  
   Created by: Web Studio VISTA             Всички права запазени 2006 - 2014 ©  Одико-69 ООД