ОДИКО-69 ООД
За фирмата
Консултации
Служба за трудова медицина
Орган за контрол
Медицински център
Енергийна ефективност
Обучение и изпит за квалификационни групи по електробезопасност
Клиенти
Контакти
Формуляр
    СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Службата по трудова медицина при “Одико-69” е регистрирана през 1999 год. с Удостоверение №047 на Министерство на здравеопазването.

През 2004 год. бе направена пререгистрация /Удостоверение № 047-4/ с цел регистриране
на офиси на СТМ в страната.

В СТМ работят лекари със специалност
Трудова медицина”, инженери, физици, здравни инспектори.
 
увеличи
 
Основни дейности на Службата по трудова медицина:
 
І. Оценка на риска за здравето и безопасността при работа
Организиране на измервания факторите на работната среда
Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.
Актуализация на оценката на риска при необходимост
Разработване на мероприятия във връзка с оценката на риска, касаещи намаляване и ограничаване на риска.
Съдействие при изготвяне на програма за превенция на риска на основата на препоръчаните мероприятия
Препоръки за необходимите колективни и лични предпазни средства за работещите по работни места, видове дейности и професии на основата на оценката на риска и установените опасности


ІІ. Наблюдение и анализиране на здравословното състояние на персонала
Изготвяне анализи на заболяванията с временна нетрудоспособност, на професионалната заболеваемост и травматизъм на работници и служители
Изготвяне на препоръчителни мероприятия на база направените анализи, за намаляване на временната нетрудоспособност.
Разработване на списъци с необходимите предварителни и периодични прегледи и изследвания съгласно Наредба №3/1987 г. в зависимост от характера на извършваната дейност и условията на труд
Организация и провеждане на периодичните прегледи и изследвания
Разработка на електронни здравни досиета
Изготвяне на медицински заключения за годността на служителите да извършват дадения вид дейност.


ІІІ. Обучение по проблемите на безопасността и здраве при работа
Обучение на КУТ/ГУТ по нормативните документи, свързани с безопасността и здравето при работа.
Обучение на КУТ/ГУТ и ръководни специалисти по правилата за първа долекарска помощ, взаимопомощ и самопомощ.


ІV. Информация и консултации на персонала по здравословни и безопасни условия на труд
Информация и консултация на персонала за здравните рискове при работа.
Индивидуални съвети във връзка със резултатите от профилактичните прегледи и здравословното състояние.
Индивидуални съвети и консултации на персонала за вредностите и опасностите, при които работи и препоръчване на релаксиращи програми.


V. Консултации по проблемите на безопасността и здравето при работа
Информиране и консултация за изискванията на нормативната база по безопасност и здраве и настъпилите изменения в нея.
Препоръки и консултации за прилагане на съществуващата и новоизлязла нормативна база по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Методическа помощ и консултации на Ръководството и специалистите при подготовка на вътрешни документи, свързани с проблемите на безопасността и здравето при работа.
Методическа помощ и консултации при разследване на трудови злополуки и инциденти.
Консултации при искания за регистриране на професионални заболявания, трудоустрояване и други.
Подпомагане на ръководството за определяне на местата за трудоустроени до 30ти януари на текущата година.
Разработване на физиологичен режим на труд и почивка по работни места и професии, съгласно Наредба № 15/1999г.
 
В работата си специалистите по трудова медицина използват съвременен софтуер за електронни здравни досиета, анализиране на здравословното състояние и оценка на риска . Имаме разработена и внедрена система за мониторинг на производствения риск.
 
Нагоре  
   Created by: Web Studio VISTA             Всички права запазени 2006 - 2014 ©  Одико-69 ООД